Học tiếng Hà Lan, ở Việt Nam hoặc ở Hà Lan

Bạn chuẩn bị sống ở Hà Lan? Bạn sống ở Hà Lan rồi?

Thế nào bạn cần thiết học tiếng Hà Lan.

Khó không? Không khó đâu!

Chỉ cần thiết một giáo viên có kinh nghiệm dạy tiếng Hà Lan và hiểu được tiếng Việt.

Tôi đã dạy tiếng Hà Lan hơn 20 năm này rồi. Hiện tại tôi còn dạy ở trường Inburgering  ở Hà Lan (Brielle, Hellevoetsluis). Nhưng mà tôi cũng dạy bằng webcam (Skype, appear.in, WizIQ) . Như vậy tôi  dạy học sinh trên khắp nơi  Hà Lan, Việt Nam và Ukraine.

Nếu bạn muốn biết thêm về học tiếng Hà Lan một cách hiệu quả, cá nhân, xin liên lạc Marianne Stuurman:

họ và tên

e-mail

về

tin nhắn

 

 

Nieuw Basisexamen Inburgering Buitenland

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 năm 2014,  kỳ thi
Basisexamen Inburgering Buitenland sẽ thay đổi.

Các bài kiểm tra mới  bạn sẽ làm trên máy tính.

  • Bài Toets Gesproken Nederlands không còn nữa. Có bài kiểm tra mới  Spreekexamen A1. (bài kiểm tra nói chuyện)
  •  Hai người ở Hà Lan  sẽ chấm điểm Spreekexamen A1.
  • Không còn bắt buộc làm những bài kiểm tra(Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid en KNS) trong vòng một ngày.
  • Bạn đã thi rớt một bài kiểm tra ? Không cần phải  thi lại tất cả.
    Chỉ cần thi lại bài kiểm tra bạn đã thi rớt.

Để biết thêm thông tin về kỳ thi mới bấm ở đây. (tiếng Hà Lan)

Có kỳ thi thử Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid en KNS.